Полезно

Образец - трудов договор
Образец - граждански договор
Заповед - командировка
Предизвестие от работодател за прекратяване на трудов договор
ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТСПОСОБНОСТ, БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетениеза отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО
Д Е К Л А Р А Ц И Я за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО - Приложение №8 към чл. 11, ал. 1
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 – 5 и 14 от наредбата
С П Р А В К А за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление
ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни