За нас

Услуги в помощ на вашия бизнес

В съвременната динамична бизнес среда, на бързо променящо се законодателство в България, на растящи законови изисквания и нелоялна конкуренция е изключително важно да изберете правилния бизнес партньор в сферата на счетоводни услуги. Този партньор трябва да Ви гарантира сигурност за Вашия бизнес. Да Ви помага и улеснява при вземането на решения. Да Ви информира при промени в изискванията на законодателството и стопанската конюнктура. Ние можем да ви предложим пълният цикъл от услуги свързани с финансите и счетоводството на вашата организация, като можете да бъдете сигурни за коректното и конфиденциално обработване на информацията. Изготвяне на бизнес-план, като целта е прецизно да дефинира Вашите намерения и идеи, както за ново, така и за съществуващо вече предприятие. Той служи също за представяне на Вашата фирма пред определени среди. Основните компоненти в един бизнес-план са текущ и прогнозен баланс, прогнозен отчет за приходи и разходи, както и анализ на паричните потоци. Планирането на Вашата дейност помага за намирането и доброто разпределение на ресурсите във фирмата, за справяне с възникнали непредвидени ситуации, както и за вземането на правилни управленски решения. Добрият бизнес-план е критична част от всяко кандидатстване за кредит, поради факта, че съдържа важна, специфична и организирана информация за Вашата фирма, както и за начините, по които ще се издължите към кредиторите. Не на последно място, чрез бизнес-планирането Вие можете да информирате служителите и доставчиците си за Вашите цели и нужди.

Нашите служители имат отлична академична подготовка както и солиден стаж в различни предприятия. Ние притежаваме познания в области като счетоводство и контрол, право, планиране, прогнозиране, финанси, информационни технологии. Всичко това ни дава възможност да вземаме бързи и адекватни решения, които осъществяват и развиват Вашите идеи. Осъществяването на качествен консултантски бизнес е съвкупност от множество разнородни познания. В нашето ежедневие възникват много фирмени проблеми, които са от различни сфери на бизнеса. Основна задача на компанията ни е да задоволим изцяло нуждите на нашите клиенти и именно заради това ние винаги предлагаме конкретни варианти за решаване на съответния проблем.