Услуги

Предлагани счетоводни услуги

Ние разбираме, че в днешните условия нашият стремеж за изграждането на отношения на доверие е предпоставка за нашия и за успеха на нашите партньори. Именно поради този факт сме одобрили следните принципи в работния процес:

 • Индивидуализиране на клиента
 • Висококачествено и своевременно пълно обслужване
 • Максимално облекчение на клиента
 • Гарантиране на сигурност и конфиденциалност


Предлагаме разнообразни индивидуални услуги, както и такива в пакет:

I.Счетоводни услуги:

 • абонаментно счетоводно обслужване
 • изготвяне на всички видове справки, финансови отчети и статистически формуляри необходими за управлението на фирмата възложител
 • данъчна защита - представляване пред данъчните власти при данъчни ревизии и констатации
 • вътрешни ревизии и инвентаризации
 • финансов анализ
 • консултации по счетоводни, данъчни, трудови и осигурителни казуси
 • подготвяне на документи за кандидатстване за банков заем
 • консултации при обжалване на данъчно - ревизионни актове и решения
 • консултиране на чуждестранни граждани при осъществяване търговска дейност в Република България.

II.Финансово-консултантски услуги:

 • изготвяне на бизнес план при кандидатстване за финансиране
 • изчерпателни актуални анализи и проучвания на местни юридически лица, които са обект на интерес от страна на чуждестранни инвеститори
 • анализ намаркетинговите възможности, изготвяне на оперативни планове, както и представяне на детайлни отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци
 • контрол при провеждане на изследването.