Независим одит

Oдиторски стандарти и практика, богатият ни професионален опит в различните отрасли на иконимическото пространство, сме получили дългогодишното признание на клиентите ни и доверието на бизнеса в нас.

Нашите одиторски услуги включват :

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз
  • Одит за банки или други кредитори
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори)
  • Ограничен преглед на Чрез доброто познаване на българските и международните счетоводни и финансови отчети
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда глава XVI от Търговския закон
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.