Услуги

  • Гражданско право: правни консултации по гражданско-правни въпроси; Охранителни производства; Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус; Представителство по изпълнителни дела и други.
  • Семейно и наследствено право: бракоразводни дела; издръжки; произход, завещания, наследство, делби (доброволна и съдебна)
  • Търговско право: регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци; Сделки с търговски предприятия; Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки; Упълномощавания, включително упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници
  • Вещно право: учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти, с налагане на обезпечения върху тях, както и със сключването на дългосрочни наемни договори. Спорове за собствеността, делби, наличие на ограничени вещни права искове за собственост
  • Облигационно право: изготвяне на договори (покупко-продажба, договори за изработка, наемни договори и т. н.)
  • Трудово право: изготвяне на трудови договори; процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТ
  • Административно и данъчно право: обжалване на административни актове; обществени поръчки: консултация, подготвяне на документация за участие, оспорване решенията на възложител на обществена поръчка; Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания; Консултации в областта на данъчното право
  • Процесуално представителство