Дейност

  • Даване на каквито и да било устни (включително и по телефона) и/или писмени становища, мнения, съвети, съображения, указания и други, свързани с действащото законодателство в страната, независимо от съответния правен клон.

  • Изготвяне на граждански и търговски договори, заявления, молби, разписки, пълномощни, както и всякакви други писмени актове и книжа.

  • Регистрация, промяна и закриване на фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД и други сдружения със стопанска и нестопанска цел.

  • Подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверения.

  • Правна помощ и защита при подготовката и воденето на съдебни дела.