Условия

        Дейността се осъществява съгласно Общи условия, които се представят преди започване на работа. Те могат да бъдат изменени или допълнени при възлагане на конкретна поръчка. Поверителността на цялата информация по всеки отделен случай е гарантирана. Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа и кореспонденцията с клиентите са неприкосновени.

        След приключване на случая при поискване на представените документи и книжа подлежат на връщане. Приключените преписки се съхраняват 5 години, след което се унищожават. Размерът на хонорара и начинът на плащане за извършена работа се определя на основата на употребеното време, при съобразяване с разпоредбата на чл.1 от Наредба №1/23.07.2004 г. на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Почасовите ставки се базират на вложените в работата професионален опит и компетентност и отразяват времето, което се употребява за работа по случая.